Blog

Daňový balíček – navýšení obratu pro registraci k DPH

Pro 3, 2022

Schválení daňového balíčku přináší dlouho diskutované a očekávané navýšení obratu pro povinnost k registraci k dani z přidané hodnoty ze současných 1 000 000 Kč na dvojnásobek. Spolu s tímto navýšením přichází také nový režim paušální daně z příjmů. Níže přinášíme přehled změn, které podnikatelům daňový balíček přináší.

Změna zákona o dani z přidané hodnoty.

Hlavní a nejvíce očekávanou změnou je zvýšení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 000 000 Kč, tedy na dvojnásobek oproti současnému stavu a to s platností od 1.1.2023. Dle přechodných ustanovení se nestane plátcem osoba povinná k dani, která překročí obrat 1 000 000 Kč v listopadu nebo prosinci roku 2022. To má svoji logiku – podnikatel se stává ze zákona plátcem DPH od druhého měsíce po měsíci, ve kterém překročil obrat. V případě překročení obratu v listopadu 2022 by se tak stal plátcem DPH od ledna 2023 kdy už bude platit dvojnásobný obrat. Přechodná ustanovení dávají možnost plátcům s obratem za posledních 12 měsíců mezi 1 000 000 – 2 000 000 Kč podat žádost o zrušení registrace. Lhůta je však pouze pětidenní a končí 8.12.2022. Podání žádosti v uvedené lhůtě je tak jediná možnost, jak může podnikatel, fyzická osoba se zájmem vstoupit do nového paušálního režimu, splnit podmínky stanovené zákonem. Jednou z podmínek totiž je, že OSVČ není plátcem DPH. Daňový balíček dále přináší pro OSVČ a s.r.o. s jedním společníkem (fyzickou osobou) snížení pokut za prohřešky při podávání kontrolních hlášení na polovinu. Od nového roku také nebude vznikat povinnost platit pokutu 10 000 Kč za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě, pokud nedošlo u plátce v daném kalendářním roce k jinému prodlení.

Změna zákona o daních z příjmů

Hlavní změnou zákona o daních z příjmů je nový režim paušální daně. Jak již bylo uvedeno, jednou z podmínek vstupu OSVČ do režimu paušální daně je statut neplátce DPH. Spolu se zvýšením obratu k povinné registraci k DPH se tak otevírá prostor i pro více OSVČ vstoupit do režimu paušální daně. Nově bude paušální daň rozdělena na 3. pásma:

První pásmo (daň 6 208 Kč měsíčně)

  • do výše příjmů z jakékoliv samostatné činnosti do 1 000 000  Kč
  • do výše příjmů ze samostatné činnosti do 1 500 000 Kč, pokud alespoň 3/4 příjmů tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80% nebo 60% z příjmů.
  • do výše příjmů ze samostatné činnosti do 2 000 000 Kč, pokud alespoň 3/4 příjmů tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80% z příjmů.

Druhé pásmo (daň 16 000 Kč měsíčně)

  • do výše příjmů z jakékoliv samostatné činnosti do 1 500 000  Kč
  • do výše příjmů ze samostatné činnosti do 2 000 000 Kč, pokud alespoň 3/4 příjmů tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80% nebo 60% z příjmů.

Třetí pásmo (daň 26 000 Kč měsíčně)

  • do výše příjmů z jakékoliv samostatné činnosti do 2 000 000  Kč

Dále se v souvislosti se zvýšením hranice příjmů pro vznik povinnosti podávat daňové přiznání zvýší i podmínka nepřekročení limitu pro příjmy OSVČ z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy na 50 000 Kč. Lhůta pro oznámení vstupu OSVČ do paušálního režimu zůstává do 10. dne zdaňovacího období pro které chce do paušálního režimu vstoupit. Stejná lhůta bude platit i pro oznámení o změně pásma paušálního režimu. Oznámení o jiné výši paušální daně je potom nutné podat do 10. dne následujícího zdaňovacího období. V každém případě lhůta vždy končí 10. ledna.

Změna hranice příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání

Od zdaňovacího období roku 2023 dojde k posunutí hranice příjmů pro vznik povinnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nově fyzickým osobám nebude vznikat povinnost podat daňové přiznání v případě, že jejich zdanitelné příjmy nepřesáhnout 50 000 Kč (oproti současným 15 000 Kč). V případě zaměstnanců dochází ke zvýšení hranice ze současných 6 000 Kč na 20 000 Kč. To znamená, že fyzické osoby, které kromě příjmů ze zaměstnaní nemají jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20 000 Kč nebudou muset od roku 2023 podávat daňové přiznání.

Prodloužení mimořádných odpisů

Mimořádné odpisy hmotného majetku zařazených do 1. a 2. odpisové skupiny bude možnost využít i na majetek pořízený v letech 2022 a 2023. Majetek patřící do první odpisové skupiny tak bude možné odepsat za 12 měsíců oproti standardní 3 leté době odepisování. Majetek ve druhé odpisové skupině (typicky automobily) lze odepsat za 24 měsíců (60% vstupní ceny za prvních 12 měsíců a 40% VC za dalších 12) oproti standardním 5 letům. Podmínkou zůstává, že poplatník musí být prvním odpisovatelem.