Služby

Právní poradenství ve věcech daní a účetnictví

Nabízíme právním poradenství ve věcech daní a účetnictví formou ústního či písemného posouzení konkrétní záležitosti klienta či opakované posuzování jeho činnosti v souvislosti s možností vzniku, trvání či zániku povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů. Právní poradenství ve věcech daní a účetnictví může být provedeno mimo jiné formou písemného daňového posudku anebo písemné zprávy. Právní poradenství ve věcech daní a účetnictví se provádí na základě zadání klienta, jde-li o konkrétní záležitost anebo z vlastního podnětu daňového poradce, jde-li o opakované posuzování činnosti klienta.

Zpracování daňových přiznání a tvrzení

Nabízíme zpracování daňových přiznání či tvrzení – zejména přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnného či kontrolního hlášení, přiznání k silniční dani, přiznání k dani z nemovitých věcí v předepsaných tiskopisech nebo elektronické podobě. Stálým klientům, které na základě plné moci zastupujeme, zajišťujeme elektronické podání daňových přiznání.

Vedení účetnictví

Našim klientům nabízíme v rámci daňového poradenství také vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence pro účely daně z příjmů. Služba zahrnuje postupný proces od převzetí prvotních dokladů od klienta, jejich přezkoušení z hlediska formální správnosti a v případě vedení účetnictví zaúčtování účetních případů doložených těmito prvotními doklady do účetních knih, provedení závěrkových operací na základě podkladů Klienta a sestavení účetní závěrky. Při vedení daňové evidence jsou doklady zaevidovány do daňové evidence v podobě peněžního deníku, knih pohledávek a závazků, knih majetku a dalších pomocných evidencí a po skončení kalendářního roku jsou na jejich základě sestaveny výkaz o příjmech a výdajích a výkaz o majetku a závazcích. Součástí služby je příprava podkladů pro sestavení daňových přiznání k daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, souhrnným a kontrolním hlášením.

Zpracování personální a mzdové evidence

Nabízíme zpracování personální a mzdové evidence, které zahrnuje založení a vedení osobního spisu zaměstnance, vedení mzdového listu, přihlášku a odhlášku na nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění, měsíční výpočet mzdy podle pokynů klienta, výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, výpočet zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, měsíční přehledy pro správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, výpočet měsíční daňové povinnosti plátce daně na dani příjmů ze závislé činnosti a srážkové dani ze závislé činnosti, roční zúčtování daně zaměstnance, roční vyúčtování zálohové a srážkové daně plátce daně ze závislé činnosti, vyhotovení ročního evidenčního listu důchodového pojištění.

Poradenství při operacích s podnikem

V rámci operací s podnikem nabízíme poradenství při přeměnách a prodeji společnosti nebo změny právní formy. Na začátku vždy zanalyzujeme současný stav klienta a v souladu s očekávanými přínosy celé operace navrhneme její nejvhodnější formu. Při hledání nejvhodnější formy zároveň vyhodnotíme daňové dopady všech vhodných variant. V samotném procesu operace s podnikem pak zajistíme splnění všech účetních a daňových povinností, sestavení příslušných účetních výkazů a daňových přiznání, registrací a zrušení registrací k jednotlivým daním. V případě zájmu klienta zprostředkujeme spolupráci s námi ověřenými advokáty pro zajištění právní stránky celé operace.

i

Poradenství při vypořádání a kontrole dotací

Nabízíme své zkušenosti s problematikou dotačních řízení. Pomůžeme Vám zorientovat se v rozsáhlých a složitých podmínkách poskytování státních, krajských i obecních dotací. Poradíme s přípravou jejich finančního vypořádání. A v případě kontroly ze strany poskytovatelů či finančních úřadů Vás budeme zastupovat.

Zastupování klienta

Nabízíme zastupování klienta jako jednání jménem klienta učiněné na základě právoplatně udělené plné moci. Zastupování může být poskytnuto jednorázově nebo dlouhodobě. V rámci zastupování provádíme veškeré úkony daňového či správního řízení související s problematikou daní, účetnictví a mezd – podání, odvolání, námitky, žádosti, nahlížení do spisů, sledování stavu osobních účtů klienta u finanční správy apod..

Rekonstrukce účetnictví

V rámci daňového poradenství nabízíme provedení rekonstrukce účetnictví nebo daňové evidence v těch případech, kdy klient z jakéhokoliv důvodu nemá své účetnictví či daňovou evidenci kompletní, došlo ke ztrátě či poškození dokumentace a tento stav neumožňuje klientovi plnit povinnosti uložené mu zákonem.

Napište nám