Blog

Vládní konsolidační balíček – jak se na něj připravit již nyní?

Zář 1, 2023

Vládní konsolidační balíček přináší řadu významných změn, které budou mít dopad na firmy, OSVČ i zaměstnance. S ohledem na to, že je balíček teprve ve schvalovacím procesu, nebudeme tu rozebírat jednotlivá opatření, které vláda navrhuje. V průběhu schvalování se mohou jednotlivá opatření změnit a před tím než vstoupí v platnost bude je znát každá účetní, jelikož články budou na každém relevantním serveru a sociálních sítích poradenských společností.

 

U některých opatření se však dá očekávat, že projdou s velkou pravděpodobností schvalovacím procesem, díky čemuž se již teď otevírá prostor pro meziroční daňovou optimalizaci.

 

Prvním z těchto opatření je zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o dva procentní body na 21% od roku 2024. Z naší praxe překvapivě vyplývá, že tato informace není mezi majiteli firem příliš rozšířená. Díky médiím, která nejraději informují o zdanění vína a ne/zdanění zaměstnaneckých benefitů uniklo toto opatření veškeré pozornosti. Existuje však několik možností, jak tato 2% na dani ušetřit:

1) Odpisy majetku – v případě odpisů se nabízí několik možností. První možností je přerušení odpisů v letošním roce, kdy platí sazba daně 19%, tak aby odepisovaný majetek měl co nejvyšší zůstatkovou cenu do dalších období, kdy již bude platit zvýšená sazba daně. V případě rovnoměrných odpisů lze pak odpisy jednotlivého majetku snížit nevyužitím maximální zákonem povolené odpisové sazby a prodloužit tak dobu odepisování. Poslední možností je zahájit na konci roku 2023 mimořádné odpisy majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, tak aby byly využity odpisy v co možná nejvyšší míře v dalších letech.

2) Opravné položky – u pohledávek, u kterých je možnost se nabízí pozastavení tvorby opravných položek v tomto roce. Případně rozpuštění starých opravných položek a jejich vytvoření znovu v roce dalším.

3) Pokud poplatník vykázal v předchozích zdaňovacích obdobích ztráty, bude výhodnější jejich uplatnění až v roce 2024 a následujících, pokud neuplyne lhůta, kdy lze ztrátu od daňového základu odečítat.

4) Nákupy drobného majetku, zásob apod. odložit až do roku 2024, kdy bude platit vyšší sazba daně.

5) V případě, že uvažujete nyní o založení s.r.o., počkejte s tím až do října nebo později. Potom máte možnost využít prodloužené zdaňovací období až do konce roku 2024. I další rok pro Vás tedy bude platit sazba daně z příjmů 19%. Ušetříte navíc za sestavení daňového přiznání a účetní závěrky za rok 2023.

6) Přejděte na hospodářský rok. Hospodářský rok znamená, že účetní období začíná k prvnímu dni jiného měsíce než ledna. Pokud se rozhodnete přejít na hospodářský rok, který bude začínat v průběhu roku 2024, prodloužíte si účetní období roku 2023 až do začátku hospodářského roku. I pro část roku 2024 tak pro Vás bude platit sazba daně 19%.

 

OSVČ, které nejsou v paušálním režimu se dotknou významně dvě změny. Snížení stropu pro 23% sazbu daně z příjmů na trojnásobek průměrné mzdy a změna (zvýšení) vyměřovacího základu  pro odvod pojistného ze současných 50% na 55% základu daně. Minimální odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ stoupnou ze současných 25% na 40%.

Pro OSVČ, které vedou účetnictví platí rady pro meziroční daňovou optimalizaci jako pro právnické osoby. Pro OSVČ, které vedou daňovou evidenci se nabízí několik možností:

 

1) Dohodněte si s odběrateli splatnost faktur ještě v tomto roce. Platba sociálního pojištění se bude počítat ještě z letošního vyměřovacího základu, navíc pokud by se OSVČ pohyboval se základem daně kolem 3 násobku průměrné mzdy v ČR za celý rok, bude z tohoto příjmu platit pouze 15% namísto 23% v dalším roce. Platí i pro OSVČ s paušálními výdaji.

2) Odložte nákupy na příští rok. Pokud plánujete nakoupit větší množství zásob, materiálu, služeb nebo nehmotného majetku, který můžete odložit, přesuňte jej až do ledna roku 2024. Tím ušetříte meziročně na odvodech a pro OSVČ se základem daně kolem trojnásobku průměrné mzdy mohou tyto výdaje pomoc k nepřekročení hranice pro vyšší sazbu daně.

3) Obdobně lze využít odpisy majetku jako u právnických osob.

Další změněnou sazbou by měla být sazba daně z přidané hodnoty. Místo současných 10% a 15% DPH bude platit nová sazba ve výši 12%. V případě dodání nemovitostí určených pro sociální bydlení, které není od daně osvobozené (5 let od kolaudace/případně rekolaudace) lze docílit při správném plánování úspory 3% na DPH.

 

Dle současné právní úpravy platí na dodání rodinných domů s podlahovou plochou do 350 m2 a bytů s pp do 120 m2 sazba daně 15%. Dodání stavby pro sociální bydlení by podle vládního návrhu mělo spadat pod již zmíněnou sazbu 12%.

V případě dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

– dnem předání nemovité věci do užívání nabyvateli
– dnem doručení vyrozumění o zápisu do katastru

A to tím dnem, který nastane dříve. U nemovitostí připravovaných k předání ke konci roku tak stačí pozdržet předání/návrh na zápis do KN do ledna, čímž lze dosáhnout úspory na dani až v řádech statisíců Kč.

 

Jak bylo zmíněno v úvodu, vládní balíček je prozatím ve schvalovacím procesu a jeho finální podobu budeme všichni znát až po zveřejnění ve sbírce zákonů. Známé pořekadlo však praví, že kdo je připraven, ten není překvapen a při správném plánování lze při změnách sazeb daní dosáhnout významných úspor z daňové zátěže.

Chcete poradit jak můžete na daních ušetřit právě Vy? Obraťte se na nás a rádi s Vámi situaci prokonzultujeme!